Segueix l'actualitat

El pròxim dia 29 de Març de 2019, a les 17:00, al Centre Cívic del Pla d'en Boet de Mataró (c/San Juan Sebastian Elcano, 6, de Mataró), té lloc l'Assemblea Ordinària Anual i Extraordinària que incorpora les eleccions a la Junta Directiva de l'spAm. Hi esteu convidats tots els socis de la protectora per exercir el vostre dret a vot. Aquest any hi concorren dues candidatures.

Candidatura 1:"Obrim l'spAm" (podeu consultar el programa prement aquí)

Presidència: Antonietta Spedalieri

Secretària: Nuri Nogueras

Tresorera: Kimberly Feliu

Vicepresidència: Francesc Castañares

Vocal 1: Claudia Mercado

Vocal 2: Sara Garnica

Vocal 3: Lidia Blanch

Candidatura 2: "L'spAm, més que una entitat un sentiment" (podeu consultar el programa prement aquí)

Presidència: Sílvia Serra Lafarga

Secretària: Roser de Elias Trullol

Tresorera: Marta Masmitjà Prada

Vicepresidència: Núria Garcia Amat

Vocal 1: Marina Valls Valls

Vocal 2: Àfrica Arroyo Rodríguez

Vocal 3: Irene Mainat Van-Delft

Us animem a què com a socis assistiu a l'Assemblea per a participar-hi de manera activa. Si no hi podeu assistir, podeu delegar el vostre vot a un altre soci (cada soci pot aportar fins a 5 vots delegats), firmant el document que podeu descarregar aquí i adjuntant una fotocòpia del vostre DNI.

 

https://www.ara.cat/societat/Aqui-fosca-societat-animals-molesten_0_2186...

https://www.ara.cat/societat/gosseres-limit_0_2186181473.html

Dues notícies que mostren que és urgent una reavaluació i posada en marxa de solucions contra l'abandonament. Però des de la Fundació Daina, la Fundació de la Societat Protectora d'Animals de Mataró, es posa de manifest que els animals abandonats que no presenten problemes de comportament o que no pertanyen a races socialment criminalitzades, troben adoptant. Aquesta situació reclama replantejar-se els motius de sobrepoblació dels centres d'acollida d'animals.

Aconseguir un equilibri als centres amb la màxima del sacrifici zero és possible, però sempre essent conscients dels problemes que tenim i sabent fer un ús adequat i optimitzat dels recursos: no es tracta de invertir en espais externs per compensar la manca d'espai, sinó d'estudiar fórmules per resoldre els problemes que fan que aquests animals no surtin adoptats. Les xifres de 2018 dels refugis gestionats per Daina i spAm son la mostra que no sobrepoblar els refugis passa necessàriament per ajudar i fer visibles els animals que ho tenen més difícil. Educar en la tinença responsable d'animals per evitar problemes de comportament i disminuir l'abandonament és necessari, però també és imprescindible treballar per poder proporcionar als adoptants que volen ajudar, les eines per poder-ho fer.

L'esforç de tot un equip humà configurat per professionals, socis, padrins, voluntaris i seguidors, units a la vocació d'ajudar i confiar en els animals, és la única fórmula possible per no fer passos enrere en la protecció dels animals de companyia.

Atès que la Junta Directiva finalitzarà properament el seu mandat, a la reunió celebrada el 6 de febrer de 2019 s’acordà convocar Assemblea General Ordinària i Extraordinària a celebrar el proper dia 29 de març de 2019, divendres, a les 17:00 hores al centre cívic Pla d'en Boet del carrer Juan Sebastian Elcano núm. 6 de Mataró, per tal de debatre i votar sobre els punts del següent ordre del dia, que inclou la celebració d’eleccions per la renovació dels 7 membres de la Junta Directiva.
 
Ordre del dia:

  1. Informe de Presidència.
  2. Examen i aprovació, si procedeix, dels comptes de l’exercici 2018.
  3. Examen de la Memòria d’activitats i aprovació, si procedeix, de la gestió de la Junta Directiva.
  4. Examen i aprovació, si procedeix, dels pressupostos de l’exercici 2019.
  5. Aprovació, si procedeix, del programa d’activitats de l’exercici 2019.
  6. Renovació de la Junta Directiva
  7. Precs i preguntes

El procés electoral per l’elecció de la Junta Directiva de SPAM es regeix pel que estableixen el Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya (art. 322.12) i els Estatuts de SPAM (art. 13.3 y 14.2).
D’acord amb l’article 322.2 b) del Codi Civil de Catalunya, l’elecció de la Junta Directiva correspon a l’Assemblea General, mitjançant votació dels associats.
 
En conseqüència, la Junta Directiva, havent complert els 5 anys de mandat, ha acordat convocar Assemblea General incloent a l’Ordre del Dia la renovació de la Junta Directiva.
 
D’acord amb el que disposa el Codi Civil de Catalunya i els Estatuts de SPAM, el procés electoral es portarà a terme de la manera següent:

1. Tenen dret a votar tots els associats que estiguin al corrent del pagament de totes les quotes i constin com a associats en el cens del SPAM.

2. S’informa als associats que, d’acord amb l’article 5 dels Estatuts, tenen dret a formular candidatura de conformitat amb els articles 13 i 14 del mateix text.

3. Totes les candidatures han d’incloure els següents càrrecs: president/a, vice-president/a, secretari/secretària, tresorer/a i 3 vocals.

4. De conformitat amb l’article 322.2 del Codi Civil de Catalunya i els articles 14 i 15 dels estatuts, l’elecció dels membres de la Junta Directiva, que hauran de ser associats, es farà per votació a l’Assemblea General.

5. El termini de presentació de les candidatures és d’un mes des de la data d'avís als socis, és a dir, fins el 8 de març de 2019.

6. La Junta Directiva comunicarà per correu electrònic a cada associat les candidatures que es presentin formalment i el seu programa d’actuació, a la vegada es penjaran a la pàgina web de SPAM: www.protectoramataro.org i estaran a la disposició dels associats a la seu social, al Refugi de Cal Pilé, ctra. N-II, km 648,4 de Mataró.

7. A la pròpia Assemblea General, les diferents candidatures podran exposar el seu programa d’actuació.

8. Cas que es presenti més d’una candidatura, es constituirà una Mesa Electoral integrada per l'associat de major edat present a l’assemblea i que no formi part de cap candidatura, que la presidirà, i dos associats més que s’ofereixin com a voluntaris igualment presents a l’assemblea, que no formin part de cap de les candidatures.

9. Correspondrà a la Mesa Electoral dirigir el procés de votació i resoldre qualsevol controvèrsia que en relació a aquest procés pugui plantejar-se.

10. Cas que sols es presenti una candidatura, aquesta serà proclamada de forma automàtica.  

La Junta Directiva sortint dona les gràcies a tots els associats i anima a participar a la Junta Directiva de SPAM.
 
Junta Directiva
SPAM