29/03/2019: Assemblea de socis · Eleccions junta directiva spam

Atès que la Junta Directiva finalitzarà properament el seu mandat, a la reunió celebrada el 6 de febrer de 2019 s’acordà convocar Assemblea General Ordinària i Extraordinària a celebrar el proper dia 29 de març de 2019, divendres, a les 17:00 hores al centre cívic Pla d'en Boet del carrer Juan Sebastian Elcano núm. 6 de Mataró, per tal de debatre i votar sobre els punts del següent ordre del dia, que inclou la celebració d’eleccions per la renovació dels 7 membres de la Junta Directiva.
 
Ordre del dia:

  1. Informe de Presidència.
  2. Examen i aprovació, si procedeix, dels comptes de l’exercici 2018.
  3. Examen de la Memòria d’activitats i aprovació, si procedeix, de la gestió de la Junta Directiva.
  4. Examen i aprovació, si procedeix, dels pressupostos de l’exercici 2019.
  5. Aprovació, si procedeix, del programa d’activitats de l’exercici 2019.
  6. Renovació de la Junta Directiva
  7. Precs i preguntes

El procés electoral per l’elecció de la Junta Directiva de SPAM es regeix pel que estableixen el Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya (art. 322.12) i els Estatuts de SPAM (art. 13.3 y 14.2).
D’acord amb l’article 322.2 b) del Codi Civil de Catalunya, l’elecció de la Junta Directiva correspon a l’Assemblea General, mitjançant votació dels associats.
 
En conseqüència, la Junta Directiva, havent complert els 5 anys de mandat, ha acordat convocar Assemblea General incloent a l’Ordre del Dia la renovació de la Junta Directiva.
 
D’acord amb el que disposa el Codi Civil de Catalunya i els Estatuts de SPAM, el procés electoral es portarà a terme de la manera següent:

1. Tenen dret a votar tots els associats que estiguin al corrent del pagament de totes les quotes i constin com a associats en el cens del SPAM.

2. S’informa als associats que, d’acord amb l’article 5 dels Estatuts, tenen dret a formular candidatura de conformitat amb els articles 13 i 14 del mateix text.

3. Totes les candidatures han d’incloure els següents càrrecs: president/a, vice-president/a, secretari/secretària, tresorer/a i 3 vocals.

4. De conformitat amb l’article 322.2 del Codi Civil de Catalunya i els articles 14 i 15 dels estatuts, l’elecció dels membres de la Junta Directiva, que hauran de ser associats, es farà per votació a l’Assemblea General.

5. El termini de presentació de les candidatures és d’un mes des de la data d'avís als socis, és a dir, fins el 8 de març de 2019.

6. La Junta Directiva comunicarà per correu electrònic a cada associat les candidatures que es presentin formalment i el seu programa d’actuació, a la vegada es penjaran a la pàgina web de SPAM: www.protectoramataro.org i estaran a la disposició dels associats a la seu social, al Refugi de Cal Pilé, ctra. N-II, km 648,4 de Mataró.

7. A la pròpia Assemblea General, les diferents candidatures podran exposar el seu programa d’actuació.

8. Cas que es presenti més d’una candidatura, es constituirà una Mesa Electoral integrada per l'associat de major edat present a l’assemblea i que no formi part de cap candidatura, que la presidirà, i dos associats més que s’ofereixin com a voluntaris igualment presents a l’assemblea, que no formin part de cap de les candidatures.

9. Correspondrà a la Mesa Electoral dirigir el procés de votació i resoldre qualsevol controvèrsia que en relació a aquest procés pugui plantejar-se.

10. Cas que sols es presenti una candidatura, aquesta serà proclamada de forma automàtica.  

La Junta Directiva sortint dona les gràcies a tots els associats i anima a participar a la Junta Directiva de SPAM.
 
Junta Directiva
SPAM