Segueix l'actualitat

Com cada any, el dia de Sant Jordi vendrem roses solidàries amb els animals abandonats. Aquest any serem a la Riera de Mataró nº 11. Aquest any, a més a més, tindrem una paradeta de llibres a la Riera de Mataró nº 20.

Les roses tindràn un preu de 5€, i tots els guanys aniran destinats a la cura dels animals dels nostres refugis.

A la parada de llibres, de 10 a 13h i de 16 a 19h, Helena Escoda signarà el seu llibre «Història del gat», una antologia històrica del gat a la nostra societat, que compta amb el pròleg de Clara Busquets, responsable benestar felí de la Fundació.  El 50% de la venta d'aquest llibre és pels animals abandonats de la protectora.

I si sou de Barcelona, els amics de Social Animals, monten una parada de roses solidària amb els nostres animals; la trobareu a Corte Inglès/Diagonal - Pedralbes Centre.

El dia de Sant Jordi regala roses solidàries i llibres solidaris amb els animals abandonats des de Mataró o des de Barcelona! Us hi esperem a tots!

Després de 3 anys de negociacions i treball, podem dir que ho hem aconseguit: el futur del nou CAAD de Mataró ja és una realitat! Els animals de Mataró es queden a Mataró! També queda assegurat un refugi per la spAm, nous patis per Cal Pilé i llicències per passejar els gossos potencialment perillosos del refugi. Gràcies voluntaris, padrins, socis, simpatitzants, treballadors i a tots els que ens heu ajudat a aconseguir-ho! Gràcies també a l'equip de govern de l'Ajuntament de Mataró per escoltar-nos i complir el pactat. #spAmestemambtu #elsanimalsdemataroesquedenamataro #deutemoral

Podeu llegir el document prement aquí

Plànol de Cal Pilé i ubicació dels nous patis aquí

Sílvia Serra revalida la victòria a l’SpAm. L’actual presidenta de la protectora d’animals de Mataró ha guanyat les eleccions, celebrades el passat divendres, amb el 79,62% dels vots de l’assemblea. Per la seva part, la candidatura “Obrim l’SpAm”, que lidera Antonieta Spedalieri, va obtenir 42 vots (el 20,38%) restant.  

Serra va fer una crida per “treballar conjuntament en la consolidació del paper proteccionista de l’entitat i en seguir donant resposta a les necessitats que presenten els animals abandonats a la nostra societat”.  

La Junta que dirigirà l’SpAm els propers anys està també formada per Núria García i Amat, vicepresidenta; Marta Masmitjà, tresorera; Roser Elias, secretària; Marina Valls, Àfrica Arroyo i Irene Mainat, vocals.

Sis objectius

La candidatura es presentava amb sis objectius:

1. Refermar l’entitat com a referent del proteccionisme, paper que ha d’estar en mans de protectores i no en les de empreses privades.

2. Seguir treballant per tal que el nou Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Mataró sigui una realitat, aconseguint que els animals de Mataró es quedin a la ciutat.

3. Dotar a l’entitat d’un espai propi amb tots els requisits pel benestar animal, amb un pla d’estalvi anual que el faci possible.

4. El compromís amb els gats del carrer de Mataró amb l’adequada aplicació del CER (Captura, Esterilització i Retorn).

5. Organització del voluntariat amb l’aplicació d’un nou Pla, la incorporació de la figura del coordinador i la creació de comissions de treball que permetin una col·laboració més eficaç.

6. Compromís amb la transparència financera i promoure una participació més activa de tots els socis i sòcies.  

Font: http://www.totmataro.cat/ciutat/societat/item/44625-silvia-serra-revalida-la-victoria-a-l-spam

 

https://www.ara.cat/societat/Aqui-fosca-societat-animals-molesten_0_2186...

https://www.ara.cat/societat/gosseres-limit_0_2186181473.html

Dues notícies que mostren que és urgent una reavaluació i posada en marxa de solucions contra l'abandonament. Però des de la Fundació Daina, la Fundació de la Societat Protectora d'Animals de Mataró, es posa de manifest que els animals abandonats que no presenten problemes de comportament o que no pertanyen a races socialment criminalitzades, troben adoptant. Aquesta situació reclama replantejar-se els motius de sobrepoblació dels centres d'acollida d'animals.

Aconseguir un equilibri als centres amb la màxima del sacrifici zero és possible, però sempre essent conscients dels problemes que tenim i sabent fer un ús adequat i optimitzat dels recursos: no es tracta de invertir en espais externs per compensar la manca d'espai, sinó d'estudiar fórmules per resoldre els problemes que fan que aquests animals no surtin adoptats. Les xifres de 2018 dels refugis gestionats per Daina i spAm son la mostra que no sobrepoblar els refugis passa necessàriament per ajudar i fer visibles els animals que ho tenen més difícil. Educar en la tinença responsable d'animals per evitar problemes de comportament i disminuir l'abandonament és necessari, però també és imprescindible treballar per poder proporcionar als adoptants que volen ajudar, les eines per poder-ho fer.

L'esforç de tot un equip humà configurat per professionals, socis, padrins, voluntaris i seguidors, units a la vocació d'ajudar i confiar en els animals, és la única fórmula possible per no fer passos enrere en la protecció dels animals de companyia.

Atès que la Junta Directiva finalitzarà properament el seu mandat, a la reunió celebrada el 6 de febrer de 2019 s’acordà convocar Assemblea General Ordinària i Extraordinària a celebrar el proper dia 29 de març de 2019, divendres, a les 17:00 hores al centre cívic Pla d'en Boet del carrer Juan Sebastian Elcano núm. 6 de Mataró, per tal de debatre i votar sobre els punts del següent ordre del dia, que inclou la celebració d’eleccions per la renovació dels 7 membres de la Junta Directiva.
 
Ordre del dia:

  1. Informe de Presidència.
  2. Examen i aprovació, si procedeix, dels comptes de l’exercici 2018.
  3. Examen de la Memòria d’activitats i aprovació, si procedeix, de la gestió de la Junta Directiva.
  4. Examen i aprovació, si procedeix, dels pressupostos de l’exercici 2019.
  5. Aprovació, si procedeix, del programa d’activitats de l’exercici 2019.
  6. Renovació de la Junta Directiva
  7. Precs i preguntes

El procés electoral per l’elecció de la Junta Directiva de SPAM es regeix pel que estableixen el Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya (art. 322.12) i els Estatuts de SPAM (art. 13.3 y 14.2).
D’acord amb l’article 322.2 b) del Codi Civil de Catalunya, l’elecció de la Junta Directiva correspon a l’Assemblea General, mitjançant votació dels associats.
 
En conseqüència, la Junta Directiva, havent complert els 5 anys de mandat, ha acordat convocar Assemblea General incloent a l’Ordre del Dia la renovació de la Junta Directiva.
 
D’acord amb el que disposa el Codi Civil de Catalunya i els Estatuts de SPAM, el procés electoral es portarà a terme de la manera següent:

1. Tenen dret a votar tots els associats que estiguin al corrent del pagament de totes les quotes i constin com a associats en el cens del SPAM.

2. S’informa als associats que, d’acord amb l’article 5 dels Estatuts, tenen dret a formular candidatura de conformitat amb els articles 13 i 14 del mateix text.

3. Totes les candidatures han d’incloure els següents càrrecs: president/a, vice-president/a, secretari/secretària, tresorer/a i 3 vocals.

4. De conformitat amb l’article 322.2 del Codi Civil de Catalunya i els articles 14 i 15 dels estatuts, l’elecció dels membres de la Junta Directiva, que hauran de ser associats, es farà per votació a l’Assemblea General.

5. El termini de presentació de les candidatures és d’un mes des de la data d'avís als socis, és a dir, fins el 8 de març de 2019.

6. La Junta Directiva comunicarà per correu electrònic a cada associat les candidatures que es presentin formalment i el seu programa d’actuació, a la vegada es penjaran a la pàgina web de SPAM: www.protectoramataro.org i estaran a la disposició dels associats a la seu social, al Refugi de Cal Pilé, ctra. N-II, km 648,4 de Mataró.

7. A la pròpia Assemblea General, les diferents candidatures podran exposar el seu programa d’actuació.

8. Cas que es presenti més d’una candidatura, es constituirà una Mesa Electoral integrada per l'associat de major edat present a l’assemblea i que no formi part de cap candidatura, que la presidirà, i dos associats més que s’ofereixin com a voluntaris igualment presents a l’assemblea, que no formin part de cap de les candidatures.

9. Correspondrà a la Mesa Electoral dirigir el procés de votació i resoldre qualsevol controvèrsia que en relació a aquest procés pugui plantejar-se.

10. Cas que sols es presenti una candidatura, aquesta serà proclamada de forma automàtica.  

La Junta Directiva sortint dona les gràcies a tots els associats i anima a participar a la Junta Directiva de SPAM.
 
Junta Directiva
SPAM